KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), poniżej wskazuje się informacje dotyczące przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Partia Dobry Ruch ul. Przeworska 3a/51, 04-382 Warszawa, email kontakt@dobryruch.org, numer ewidencyjny partii 432 w ewidencji prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy – Sekcja ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Z inspektorem danych osobowych należy się skontaktować pod adresem ido@dobryruch.org

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie ewidencji członków oraz w związku ze współpracą z organem kontrolnym, to jest na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO
  • W celu wewnętrznych raportów oraz w celach informacyjnych w zakresie swojej działalności, to jest na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z Ustawą o Partiach Politycznych dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 372)
  • W celach rachunkowych, to jest na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z Ustawą o Rachunkowości z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)
  • W celu prowadzenia raportów na potrzeby własne, w celu przeprowadzania analiz oraz w celach informacyjnych w zakresie swojej działalności, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Administrator będzie przetwarzał dane przez cały okres członkostwa w partii. Następnie przez okres przynajmniej 6 lat. lub do momentu zgłoszenia wniosku o usunięcie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia do innego administratora
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informację jak wnieść skargę można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl/.